Vaxshampo 5L

329 kr

Ger en extra blank, skyddande och smutsavvisande vaxhinna
Används manuellt och i borsttvättar.
pH 4-7

Svanenmärkt

Dosering:
Sanego Vaxshampo används i koncentrationer från
2 – 5%.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

 

Klassificering av ämnet eller blandningen

Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Märkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord

Fara

Faroangivelse

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P280 Använd ögonskydd

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Kompletterande faroinformation

Innehåller: ALKOHOLER, C12-14-, ETOXILERADE (>=2.5 EO)

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Storlek

1L, 5L

Säkerhetsdatablad

SANEGO VAXSHAMPO (SWE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vaxshampo 5L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: