Rea!

TG 22 Universalrengöring (APC) 10L

595 kr

Universellt rengöringsmedel.

Avlägsnar omedelbart fastnat smuts som sot, olja, nikotin, fett, vax, bläck, tvål, insekter etc. Kan användas på alla tvättbara ytor. Till exempel för extern och intern rengöring av fordon, tåg, fartyg och flygplan. Avfettning och rengöring av ytor, föremål, badkar, handfat, kakel, fönsterbrädor, glas, kakel, gummi, plast, dörrar, skåp etc. Produkten är också utmärkt för att lösa döda insekter på fordon.

 

Användning: Blanda med vatten i förhållandet 1: 5 – 1: 100 (beroende på smuts). Applicera på ytan med en spray, borste eller svamp. Torka av med en ren trasa eller svamp efter kort arbetstid. Sköljning är inte nödvändig.

Tillgänglighet: Endast 2 kvar i lager

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Denna produkt är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
Faropiktogram:


GHS05
Signalord: Fara
Riskbestämmande komponent(er) för märkning:
2-aminoetanol
Faroangivelser:
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser:
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja.
P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Säkerhetsdatablad

SE TG 22

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”TG 22 Universalrengöring (APC) 10L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: