Sanesolv Extra, Kallavfettning 5L

374 kr

Sanesolv Extra löser snabbt och effektivt upp
asfaltstänk, tjärprickar, dubbsmuts samt vägsalt.

Löser upp fett och ingrodd olja på truckar och entreprenadmaskiner mm.

Sanesolv Extra kan också användas
som ett förtvättmedel i biltvättanläggningar.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Klassificering av ämnet eller blandningen

Aspirationstoxicitet (Kategori 1),

H304 Irriterar ögonen (Kategori 2), H319

Märkningsuppgifter

Faropiktogram

 

 

 

Signalord                     

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P331 Framkalla INTE kräkning

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA

Andra faror

Ej angivet.

Säkerhetsdatablad

SA2029 SANESOLV EXTRA (SWE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Sanesolv Extra, Kallavfettning 5L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: