EXO No Brush Foam 20L

1.729 kr

Storsäljare!

No brush är ett förtvättsmedel/skumtvättmedel från EXO som ger ett strålande resultat.

Fräsch doft!

100% biologiskt nedbrytbar.

Späds med vatten 1-10%

Finns i kvantiteter: 2,5L, 5L, 20L & 210L

Slut i lager

Märkning

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :


GHS05
Signalord (CLP) : Fara
Faroangivelser (CLP) : H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser (CLP) : P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P260 – Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P303 – VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med
mycket tvål och vatten.
P304+P340 – VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en
ställning som gör det lättare att andas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare Omedelbar särskild behandling krävs.
P305 – VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare Särskild behandling.
P301+P330+P331+P310+P321 – VID FÖRTÄRING Skölj munnen Framkalla INTE kräkning
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare Särskild behandling.

 

Säkerhetsdatablad

TD84173 EXO NO Brush-SV

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO No Brush Foam 20L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: