Isopropanol IPA 1L

149 kr

AdTechLine® Isopropanol är kemiskt ren (min 99,5%) helt utan tillsatser. Kan bl.a. användas för rengöring av elektronik, mekanik, fiberoptik m.m. eller som kemisk tillsats i fuktvatten vid offsettryck. Avlägsnar oxid, vax, bläck, smuts och olja. Andra benämningar kan vara; IPA, Isopropylalkohol eller 2-propanol.

Användes efter polering innan vax/lackskydd .

OBS 1 liter, Bilden är en exempelbild och stämmer ej överrens med den verkliga varan

Slut i lager

Märkning

 

Faropiktogram

Signalord Fara
Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
P261 Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma, ångor eller sprej
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

 

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

 

Säkerhetsdatablad

Isopropanol_5.0_20319

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Isopropanol IPA 1L”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Varukorg
Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: