EXO Fälgrengöring 1L

179 kr

1L Fälgrengöring som blir lila
Kan användas som både fälgrengöring och flygrostmedel till hela bilen.
Syrafri.

Slut i lager

Märkning
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Denna produkt är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
Faropiktogram

GHS07

Signalord: Varning
Riskbestämmande komponent(er) för märkning: Natriummercaptoacetat
Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P321 Särskild behandling (se anvisningar på etiketten).
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

 

Säkerhetsdatablad

TD81224 Fälgrenser

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO Fälgrengöring 1L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: