EXO 97 De-Icer 500ml

89 kr

Spray för att avlägsna frost och is på rutor. Förebyggande och snabbverkande.
Flytande isskrapa på sprayburk.

Tillgänglighet: I lager

Artikelnr: TD81550 Kategori:

 

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02              GHS07

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
2-propanol
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81550_-_EXO_97_DE-ICER_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 97 De-Icer 500ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Varukorg
Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: