Sale!

EXO 97 De-Icer 500ml

64 kr

Spray för att avlägsna frost och is på rutor. Förebyggande och snabbverkande.
Flytande isskrapa på sprayburk.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropliktogram


GHS07

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
2-propanol
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.

P260 Inandas sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 97 De-Icer 500ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: