Rea!

EXO 94 Water Proofer Impregnering

110 kr

Speciellt utvecklad produkt för vård och impregnering av textilier, mocka, etc.
Skaka innan användning.
Rengör ytan innan behandling.
Spraya på ett avstånd av 25 cm, spraya på den rengjorda ytan i ett jämnt lager och låt det torka i 30 minuter. Spraya med fördel flera lager.

Mycket brandfarligt.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02              GHS07           GHS09
· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt
2-propanol
n-butylacetat
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81560_-_EXO_94_WATER_PROOFER_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 94 Water Proofer Impregnering”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: