Rea!

EXO 93 Foam Cleaner

69 kr

Ett skum för rengöring av interiör och framförallt säten. Men fungerar utmärkt till soffor och liknande ytor.

 

Tillgänglighet: I lager

Märkning

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram

 

GHS02           GHS07

· Signalord Fara
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter

Säkerhetsdatablad

TD81360_-_EXO_93_FOAM_CLEANER_500_ML_(S)

Video

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 93 Foam Cleaner”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: