EXO 92 OneShot Air Refresher Cranberry 500ml

112 kr

Effektiv spray för att avlägsna obehaglig lukt. Produktegenskaper: Användarvänlig. Extremt effektiv. Utmärkta deodoriserande egenskaper.

Doftgran på burk!

Doft: Tranbär

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02            GHS07

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
pentan
2-propanol
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208 Innehåller (R)-p-menta-1,8-dien. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsdatablad

TD81630_-_EXO_92_ONE_SHOT_AIR_REFRESHER_CRANBERRY_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 92 OneShot Air Refresher Cranberry 500ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: