Rea!

EXO 9 Universalolja 250ml

39 kr

Universalolja med många funktioner. Oljan tar effektivt bort rost och tar bort smuts, smörjer slitdelar, stoppar buller, fuktavvisande och skyddar mot korrosion.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02           GHS07

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
alifatnafta, medeltung
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

TD81010_-_EXO_9_UNIVERSAL_OIL_250_ML_(S)

Video

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 9 Universalolja 250ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: