EXO 88 Fälgrengöring

183 kr

Lös upp all smuts på fälgar av aluminium, krom, stål och med en lackerad yta.
Fungerar även som flygrostborttagare.

Syrafritt.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02       GHS07

Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
sodium mercaptoacetate
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte sprej.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala föreskrifter

Säkerhetsdatablad

TD81220_-_EXO_88_WHEEL_CLEANER_500_ML_(SE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 88 Fälgrengöring”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: