EXO 85 Leather Care

100 kr

Speciellt utvecklad produkt för vård av slät läder i alla färgvarianter.
Burken skakas före användning. Applicera produkten på en torr luddfri trasa och sprid den på lädret. Efter 2-3 min. torka ytan.
Använd inte på uppvärmda ytor eller i direkt solljus.
Förprov på en dold plats rekommenderas.
Produkten får inte användas på mocka eller rått läder.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Farosymboler


GHS02          GHS07      GHS09

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (< 0,1 benzol CAS nr. 71-43-2)
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte sprej.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C

Säkerhetsdatablad

TD81520_-_EXO_85_LEATHER_CARE_500_ML_(SE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 85 Leather Care”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: