EXO 82 Clima Cleaner

99 kr

För rengöring och desinfektion av luftkonditionering. Med apelsindoft.

Anvisning:
Starta full fläkt med återcirkulerande i bilen. Med AC aktiverat.
Ställ flaskan på golvet och tryck ner munstycket, det fastnar nedtryckt.
Stäng alla dörrar och fönster och låt burken tömma sig helt, vänta några minuter, klart!

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Faropiktogram

    GHS02           GHS07

Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
2-propanol
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81480_-_EXO_82_PRIMA_CLIMA_ORANGE_150_ML_(S)

Video

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 82 Clima Cleaner”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: