EXO 77 Label Remover

199 kr

Avlägsnar effektivt limrester och även tjära.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02         GHS07      GHS09

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
(R)-p-menta-1,8-dien
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81150_-_EXO_77_LABEL_REMOVER_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 77 Label Remover”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: