Rea!

EXO 75 Allround Citrus Cleaner

129 kr

Tar bort fastnat smuts av olja, fett, koldamm, tjärfläckar, asfalt och limrester på alla ytor, inklusive metaller och plast. Löser upp limrester, graffiti och bläck. Lämplig för rengöring av lättmetallfälgar.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Farosymboler


GHS02             GHS07        GHS09

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
(R)-p-menta-1,8-dien
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte sprej.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81510_-_EXO_75_ALL_ROUND_CITRUS_500_ML_(SE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 75 Allround Citrus Cleaner”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: