EXO 62 Tryckluft

125 kr

Snabb rengöring och dammning av elektroniska komponenter, brytare, känsliga ytor, skåp etc.

Luft på burk helt enkelt!

Slut i lager

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Faropiktogram


GHS02

· Signalord Fara
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81310_-_EXO_62_COMPRESSED_AIR_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 62 Tryckluft”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: