Rea!

EXO 60 Brake Cleaner

35 kr

Storsäljare!

För rengöring och avfettning av bromsar och andra delar av fordon.
Burken har 360 grader funktion så du kan spraya upp och ner utan problem.

Slut i lager

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram

GHS02           GHS07        GHS09

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 60 Brake Cleaner”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: