EXO 55 Zink Aluminium

171 kr

Långvarigt korrosionsskydd för metallytor och för efterbehandling av varmförzinkade ytor.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Farosymboler


GHS02          GHS07        GHS09

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
aceton
aromatnafta, medeltung (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)
1,2,4-trimetylbenzen
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte sprej.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad

TD81340_-_EXO_55_LIGHT_ALUMINIUM_ZINC_500_ML_(SE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 55 Zink Aluminium”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: