EXO 53 Fälgfärg Silver

113 kr

Snabbtorkande akryllack för dekoration och reparation av fälgar och navkapslar av stål och lättmetall. Slipa ytan och rengör den tills den är torr och fettfri.
Skydda omgivningen. Applicera en grundfärg. Skaka i två minuter före användning, spraya ett testområde. Sprutavstånd 25-30 cm. Applicera i flera tunna lager. Bearbetningstemperatur 15 – 25 ° C. Härdad efter 2 timmar. Om hög glans önskas appliceras ett efterbehandlingsskikt av klar akryllack. Vänd upp och ner på burken efter användning och spray i flera sekunder.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02           GHS07

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
aceton
n-butylacetat
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Säkerhetsdatablad

TD81600_-_EXO_53_WHEEL_PAINT_SILVER_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 53 Fälgfärg Silver”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: