Rea!

EXO 46 HighTech Jet Loosens

99 kr

För att få loss fasta injektionsmunstycken (Spridare). Utmärkt krypförmåga, med fyrfaldig effekt.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02           GHS07

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt
butanon
2-propanol
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81430_-_EXO_46_HIGH_TECH_JET_LOOSENS_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 46 HighTech Jet Loosens”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: