Rea!

EXO 39 Safety Beltcare

110 kr

Speciellt utvecklad för skötsel av säkerhetsbälten.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS02              GHS07          GHS09

· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
pentan
2-propanol
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

Säkerhetsdatablad

TD81470_-_EXO_39_SAFETY_BELTCARE_500_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 39 Safety Beltcare”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: