EXO 33 Keramisk Pasta Med Pensel 200ml

376 kr

Separator och smörjmedel för anslutningar och beslag utsatta för höga belastningar och temperaturer. Används som uppsamlingspasta på turbiner, avgasrör, axlar, kugghjul, ventiler, kedjor, fogar och skenor. Bromsar, kopplingar, friktionsytor etc.

Tillgänglighet: Endast 1 kvar i lager

 

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Faropiktogram


GHS02

· Signalord Fara
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81610_-_EXO_33_CERAMIC_PASTE_200_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 33 Keramisk Pasta Med Pensel 200ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: