EXO 30 Kylspray

122 kr

Kylning av komponenter till -48 ° C.

Tillgänglighet: I lager

 

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Farosymboler


GHS02

· Signalord Fara
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
· Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P260 Inandas inte sprej.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81290_-_EXO_30_FREEZE_SPRAY_500_ML_(SE)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 30 Kylspray”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: