Rea!

EXO 24 Leakage Detector 400ml

69 kr

Spray för att spåra läckor i gasledningar. Kan tas bort med vatten. Bubblor bildas där det läcker. Skaka innan användning. Förvaras frostfritt.

Applicera spray på det misstänkta området för att spåra läckaget.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram


GHS07           GHS08

· Signalord Varning
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
1,2-etandiol
· Faroangivelser
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
· Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad

TD81100_-_EXO_24_LEAKAGE_DETECTOR_400_ML_(S)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”EXO 24 Leakage Detector 400ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: