Banana Magic vax 3,78L

921 kr

Auto Magic Banana Magic är ett lättarbetat Carnubavax för alla typer av billacker men även till gelcoat.

Ger enastående lyster och glans upp till 6 månaders skyddstid.
Lätt att torka av vaxrester från plast- och gummidetaljer.

3,78L

Tillgänglighet: I lager

Märkning

CLP-Märknig av kemikalier och Faropiktogram – Medarbetarportalen Farosymbol – Miljöfarlig | Skyltteknik Nordic AB

2.2. Etikettelement
Innehåller vätebehandlad nafta, tung (mineralsprit, Stoddard -lösningsmedel), destillat (petroleum), vätebehandlad lätt, Lätt
HYDROTREATERAD DISTILLAT
Signalord
Fara
Faroangivelser
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
luftvägarna H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter H226 – Brandfarlig vätska och ånga
Skyddsangivelser
P273 – Undvik utsläpp till miljön P391 –
Samla upp spill
P501 – Kassera innehållet/ behållaren till en godkänd avfallsanläggning
P301 + P310 – VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P331 – Framkalla INTE kräkning
P405 – Förvara låst
P210 – Förvaras åtskilt från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden
P233 – Förvara behållaren väl tillsluten
P240 – Jord-/bindningsbehållare och mottagningsutrustning
P241 – Använd explosionssäker elektrisk/ ventilation/ belysning/ utrustning P242 –
Använd endast icke -gnistningsverktyg
P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P303 + P361 + P353 – VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/ dusch P370
+ P378 – Vid brand: Använd.? att släcka
P403 + P235 – Förvaras på väl ventilerad plats. Håll dig sval
P501 – Kasta innehållet/behållaren till en industriell förbränningsanläggning
Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning
Annan information
• Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter

Säkerhetsdatablad

7373A_MTR_EGHS_SV

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Banana Magic vax 3,78L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: