Auto Magic Triple Seven Cleaner 3,78L

593 kr

Auto Magic Triple Seven APC

Är ett koncentrerat, kostnadseffektivt, allrengöringsmedel
som är uppbyggt för att ta bort den mest svåraste smuts
och fett från alla ytor av fordonet. Späd ordentligt!
Triple Seven kommer säkert rengöra all interiör vinyl,
plast, tyg och mattor, motorer, däck, hjul och mera.
Det kommer inte att missfärga aluminium eller plast och vinyl.
Härlig doft av körsbär.

Spädning
Interiör plast och vinyl 1:10
Mattor och tyg 1:6
Fälgar, motor 1:4

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Faropiktogram enligt CLP - GHS05 "Frätande ämnen" | Seton Sverige

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram
Signalord Fara
Faroangivelser H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P260 –
Försiktighetsåtgärd Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.
Uttalanden P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.
P305+P351+P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att
skölja.
P301+P330+P331 – VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE
kräkning.
P363 – Tvätta förorenade kläder före
återanvändning. P405 – Förvara låst.

Säkerhetsdatablad

777_TRIPLE_SEVEN_SV

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Auto Magic Triple Seven Cleaner 3,78L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: