Poly Magic Auto Magic

398 kr

Auto Magic Poly Magic är ett supersnabbt polymerbaserad sprayvax. Ger lack, plast och gummi en fin och hållbar lyster.

Ska torka ytterst kort tid innan det torkas av med en torr mikrofibertrasa.

Tillgänglighet: I lager

Märkning

Innehåller Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta, Destillat (petroleum), lätt destillat vätebehandlingsprocess-, lågkokande
Signalord
Fara
Faroangivelser
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H226 – Brandfarlig vätska och ånga
Skyddsangivelser
P301 + P310 – VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare
P331 – Framkalla INTE kräkning
P405 – Förvaras inlåst
P501 – Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning
P210 – Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden
P233 – Behållaren ska vara väl tillsluten
P240 – Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning
P241 – Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning
P242 – Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor
P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P303 + P361 + P353 – VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
P370 + P378 – Vid brand: Släck med .?
P403 + P235 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501 – Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning
P243 – Vidta åtgärder mot statisk elektricitet

Säkerhetsdatablad

Poly Magic

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Poly Magic Auto Magic”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: