Motor Degreaser Concentrate Auto Magic

445 kr

Auto Magic Motor Degreaser Concentrate är ett mycket effektivt rengöringsmedel speciellt utformat för motorutrymmen. Löser olja, fett och smuts effektivt.

Späds:
Motorrengöring 1:2
Däck och fälgrengöring 1:4
Utvändig rengöring 1:8

Tillgänglighet: Endast 2 kvar i lager

Märkning

Innehåller 2-Butoxietanol, Natriummetasilikat, 2-Aminoetanol
Signalord
Fara
Faroangivelser
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H413 – Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P260 – Inandas inte damm eller dimma
P264 – Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning
P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P301 + P330 + P331 – VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303 + P361 + P353 – VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
P304 + P340 – VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 – Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare
P321 – Särskild behandling (se kompletterande instruktioner om första hjälpen på etiketten)
P363 – Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen
P405 – Förvaras inlåst
P501 – Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning
P280 – Använd ögonskydd/ansiktsskydd
P273 – Undvik utsläpp till miljön
P391 – Samla upp spill
Annan information
• Kan vara skadligt vid förtäring
• Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
• Giftigt för vattenlevande organismer

Säkerhetsdatablad

Motor Degreaser Concentrate

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Motor Degreaser Concentrate Auto Magic”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: