Glass Cleaner Concentrate Auto Magic

720 kr

Auto Magic Glass Cleaner Concentrate är ett ekonomiskt rengöringsmedel för glas, spegel och krom. Lämnar inga ränder. Jasminedoft

Späds: Generell rengöring 1:40
Som spolarvätska 1:60

Tillgänglighet: Endast 2 kvar i lager

Märkning

Farosymboler och faropiktogram - Amasis.se

Signalord
Varning
Faroangivelser
H315 – Irriterar huden
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
Innehåller Glutaraldehyd EUH208 – Kan orsaka en allergisk reaktion
Skyddsangivelser
P264 – Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning
P280 – Använd skyddshandskar
P302 + P352 – VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål
P321 – Särskild behandling (se kompletterande instruktioner om första hjälpen på etiketten)
P332 + P313 – Vid hudirritation: Sök läkarhjälp
P362 + P364 – Take off all contaminated clothing and wash it before reuse
P280 – Använd ögonskydd/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja
P337 + P313 – Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Annan information
• Kan vara skadligt vid förtäring
• Skadligt för vattenlevande organismer

Säkerhetsdatablad

Glass Cleaner Concentrate

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Glass Cleaner Concentrate Auto Magic”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: