Abel Rapid 123 polermedel 1L

808 kr

Mycket slipande 3-i-1 polish baserat på aluminiumoxid mot större defekter, och särskilt effektivt på moderna hårda lacker. – Eliminerar spår efter slipning upp till kornstorlek 1500

Lämplig för alla lacker

Tillgänglighet: I lager

långsiktig hälsorisk, ghs farpiktogram isolera på vit bakgrund, vektorillustration eps.10 2261197 - Ladda ner gratis vektorgrafik, arkivgrafik och bilder

· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
d~ GHS08 hälsorisk
STOT RE 2 H373 Kan orsaka skador på centrala nervsystemet
upprepad eller långvarig exponering. Exponeringsväg: Andning / inandning.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
termin.
· 2.2 Märk element
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP -förordningen.
· Faropiktogram
d~GHS08
· Signalord Varning
· Farobestämmande komponenter för märkning:
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, aromatiska kolväten (2-25%)
· Faroangivelser
H373 Kan orsaka skador på centrala nervsystemet efter upprepad exponering
eller långvarig exponering. Exponeringsväg: Andning / inandning.
H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Försiktighetsråd
P260 Andas inte in damm / rök / gas / dimma / ångor / spray.
P273 Undvik utsläpp till miljön. P314 Sök läkare
om du mår dåligt.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella /
internationell.
· Ytterligare indikationer:
EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor. Innehåller 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan ge en allergisk reaktion.
· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB -bedömning
· PBT: Inte tillämpbar.
· vPvB: Inte tillämpbar.

Säkerhetsdatablad

Abel rapid 123.sv

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Abel Rapid 123 polermedel 1L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
%d bloggare gillar detta: